ב"סשת ןסינ 'גי ץרמב 26 ,ישילש םוי תרודהמ   
תיבה רתאל ךופה   ונלצא םסרפ   ונל בותכ   הרזע   ןותיעל יונמ   חתופה ףדל  
     
ןויכרא
וחילצהש תודאפיתניא שמח


רטכש הריש :רויא
םישנא לש םיקבאמ
חצנל וחילצהש םינטק
שארמ תודובא תומחלמ

ריפש תילג


ללה רודישה תנחת

תנחת תריגס :קבאמה תרטמ
,"קזב" תא תתרשמה ,ללה רודישה
,תרושקתה דרשמ ,רודישה תושר
.ןוחטיבה דרשמו ץוחה דרשמ

בשומו ןרוצ יבשות :םיקבאנה
.תרופ

.'99 ילוי :קבאמה תליחת ךיראת

"קזב" 13.3.02-ב :גשיהה
תא םיקיספמ ונחנא :העידומ
.הנחתה ירודישבשומ ןיב ,ללה רודישה תנחת
תונשב המקוה ,ןרוצ בושייל תרופ
חטש לע תערתשמ איה .םישימחה
שמח הב שיו םנוד ףלאכ לש
תערתשמ ןהמ תחא לכ ,תונטנא
.םירטמ 30-מ הלעמל לש הבוגל
MA רדתב תורדשמ תונטנאה
םידעוימה םירודיש ,תיברעב
ידי לע תולעפומו ,ןוכיתה חרזמל
תונטנאה .רודישה תושרו "קזב"
לש ןקת יפ לע ןוישירב ולעפ
רשאכ ,הביבסה תוכיאל דרשמה
רתומה ןקתהמ 59% התייה הנירקה
.יאפוריאה ןקתה יפ לע

הלבקתה םיעשתה תונש תליחתב
ןרוצ בושייה תא םיקהל הטלחה
דבלב םירטמ תואמ המכ לש קחרמב
דרשמה .ללה רודישה תנחתמ
דרשמו "קזב" ,הביבסה תוכיאל
הנכסה לע ועירתה תרושקתה
ךומס בושיי תמקהב תילאיצנטופה
תורהזא תורמל םלוא ,תונטנאל
םקוה ןויגיה לכל דוגינבו ולא
.'94 תנשב בושייה ףוסבל
,רתוי לודגל ךפה דרוסבאה
רפסה תיב תמקה לע טלחוהשכ
לש קחרמב בושייה לש ידוסיה


תיבב .תונטנאהמ דבלב רטמ 230
800 םויה םידמול רפסה
.'ו-'א תותיכב ,םידימלת
יכ רמאנ םיגאדומה םיבשותל
המצועבו חוקיפ תחת איה הנירקה
ךשמב םלוא ,ןקתה יפ לע תרתומה
םיבשותה בלב תוששח ורבג םינשה
ואצי םהו תנכוסמ הנירקה יכ
םהינפב איצמהל םהיתושקב .קבאמל
הנירקה תמצועל רשאב םירושיא
ששחל םרגש המ ,ריוואב ורתונ
ןה תומצועה יכ רתוי דוע דבכ
.רתומל לעמ

רסח קבאמכ הארנ הז הליחת
םיפוג תמישר דגנכ יוכיס
:הנידמב םיקזחל םיבשחנה
דרשמ ,רודישה תושר ,"קזב"
דרשמו ץוחה דרשמ ,תרושקתה
ולעפ תונטנאה ,ףסונב .ןוחטיבה
הארנש ךכ ,ןקתה יפ לע רתיהב
.סייק םוש םיבשותל םג ןיאש
םה הככ .חלצ קבאמה ,תאז לכבו
:הז תא ושע

םילבקמ אל םיבשותה :'99 ילוי
.הנירקה תמר לע ןכדועמ עדימ
םירתוע םה ןרוצ תצעומ םע דחי
דרשמהו רודישה תושר דגנ ץ"גבל
לבקל ידכ ,הביבסה תוכיאל
הנירקה תמצוע לע אלמ חוויד
םישרוד םה ,ףסונב .תרדושמה
הדידמ ןתיתש רוטינ תנחת תמקה
תועש לכב הנירקה תומכ לע הפיצר
.הממיה

םיגיצנ לש הקידב 2000: ינוי
קרושב יניערג רקחמל הירקהמ
תטלפנה הנירקהש תעבוק
תנכוסמ תויהל הלולע תונטנאהמ
תובקעב .התברקב אצמנש ימל
ירוה םיתיבשמ ,ולא םיאצממ


םידומילה תא ןר-בל רפסה תיב
םימייאמ םירוהה .הרהזא תתיבשל
אל םה ,רתפית אל היעבה םא יכ
תנש תחיתפ תא ורשפאי
תתיבשל ליבקמב .םידומילה
תיב לש םידימלת םילוע ,הרהזאה
קבאמה הטממ םירוה םע רפסה
ךומסה םידרווה ןגב הנגפהל
הנגפהב םיבבותסמ םידליה .תסנכל
ןכומ ינא" רקיטסה םבג לעשכ
םרוגש המ ,"רשואמ קר לבא ןורקל
ךכ לע חוודל תרושקתה יעצמאל
ףרטצמ םיבשותה קבאמל .הבחרהב
ל"כנמ .הביבסה תוכיאל דרשמה
קחצי ,הביבסה תוכיאל דרשמה
הדעו םיקהל שרוד ,ןרוג
רתאל תופולח תעיבקל תידרשמניב
דע יכ שרוד ןרוג .ללה תנחת
,הנחתה תקתעה לע טלחויש
תועש ךלהמב םירודישה וקספוי
.םידומילה

"ןורשה ןמז" 2000: ילויב 7
תורשע יכ ףשוחה ריקחת םסרפמ
קחורמה ,תרופ בושייה יבשותמ
,ללה רודישה תנחתמ רטמוליקכ
םקוה זאמ ןטרסמ ותמ וא ולח
דחא .םישימחה תונשב בושייה
יכ אוה ריקחתהמ םילועה םיאצממה
םיקשמ הנומש ךותמ השישב
אצמנ תונטנאל תוכימסב םיאצמנה
.ןטרסמ דחא רטפנ תוחפל

יאצממ תובקעב 2000: ילויב 13
ירבח םישיגמ "ןורשה ןמז" ריקחת
הילדו ןתיא לאכימ תסנכה
הרשל התליאש ףוסוליפ-ןיבר
.קיציא הילד ,הביבסה תוכיאל
תדעו םקותש שרוד ןתיא כ"ח
ק שי םאה ררבתש הקידב


בושייב ןטרסה ירקמ ןיב רש
םיאצמנ ךומסבש הדבועל תרופ
הז הרקמב היה םאהו ,םירדשמ
.לדחמ

ךוניחה תדעו 2000: ילויב 18
ר"וי .אשונב ןויד תמייקמ תסנכב
,בלרוא ןולובז כ"ח ,הדעווה
רשלו הלשממה שארל האירקב אצוי
ןמזל ,קרב דוהא ,זאד ןוחטיבה
שבגל ידכ ףוחד םירש ןויד
.הנחתה םוקימל עבק ןורתפ

הדעווה 2000: ילויב 26
ןויד תמייקמ הנידמה תרוקיבל
יזוע כ"ח ,הדעווה ר"וי .אשונב
תנש תא חותפל אלש ארוק ,ואדנל
הדרוה ינפל ןרוצב םידומילה
הדעווה .הנירקה תמר לש תרכינ
.הנידמה רקבמל םג הנופ

ץחלה תובקעב 2000: טסוגואב 1
לע הלשממה שאר טילחמ ירוביצה
,הביבסה תוכיאל הדעו סוניכ
בלשב יכ איה הרטמה רשאכ
ידי לע הנירקה דרות ינושארה
רחואמ בלשבו ,םירודישה תתחפה
תופולח תניחב ןחבית רתוי
ןוידה םותב .תונטנאה תרבעהל
רתיה תא לולשל הדעווה הטילחמ
הטלחה תלבקתמ ,ליבקמב .הלעפהה
ןחבתש תידרשמניב הדעו םיקהל
.רתאה תקתעהל יפולח םוקמ

גפ תוצחב 2000: טסוגואב 15
דרשמהו ,הנחתה לש הלעפהה רושיא
שדחל אלש טילחמ הביבסה תוכיאל
תוכישממ ,תאז תורמל .רתיהה תא
תא ליעפהל רודישה תושרו "קזב"
קבאמה הטמ יגיצנ .םירדשמה
תדוקנב ןדגנ הנולת םישיגמ
קה רוטישה


תנחת דקפמ .בושייב יתליה
,ןריב יבא בצינ-ןגס ,הינתנ
הנולתב לופיטה תא איפקהל הרומ
.וצה וינפב גצוי רשא דע

"קזב" 2000: טסוגואב 17
דע םירודישה תא קיספהל הטילחמ
תושרופמ תויחנה תלבקל
ךשמה לע םיכמסומה םימרוגהמ
.הלעפהה

שאר דרשמ 2000: טסוגואב 20
רודישה תנחת יכ טילחמ הלשממה
תמצועב רדשל ךישמהל לכות
הממ םיזוחא 90-ב הכומנ הנירק
ךשמב יכ טלחוה .הכ דע הרדישש
,הנחתה לעפת םישדוח השולש
לע הלעת אל הנירקה תמצוע רשאכ
םויה ךשמב ןקתהמ םיזוחא 10
תועשב םיזוחא 25-מ רתוי אלו
הדעו תמקומ ,ףסונב .הלילה
.ןקתמה תקתעהל תופולח רותיאל

ןאיליטס ר"ד 2002: סראמב 3
דרשמב הנירקה לע הנוממה ,גרבלג
"קזב"מ שקבמ ,הביבסה תוכיאל
75-ל הנירקה תמר תא דירוהל
תבושת תובקעב .טאו וליק
אל ולא הנירק תומרב יכ ,"קזב"
גרבלג ר"ד איצומ ,רדשל ןתינ
"קזב"לו רודישה תושרל םיבתכמ
ןמזב רדשל אלש ןהל הרומו
.סראמב 20-מ לחה םידומילה

הקיספמ "קזב" 2002: סראמב 13
תימשר העדוהב .הנחתה ירודיש תא
תא ונקספה" :בתכנ האיצומ איהש
תויחנה תלבקל דע הנחתה תוליעפ
."התלעפה ןפוא יבגל תורורב
יופיש "קזב" תשרוד ,רתיה ןיב
םולשתל עבתיתש הרקמב הנידמהמ
ב םייוציפ


.הנירקה יקזנ ןיג

ןרוצ תצעומ שאר ,אכלמ יסוי
רמוא ,קבאמה הטמב רבח היהש ימו
תונטנאהש דע" :קזב תטלחה רחאל
,רחא רתאל וקתעוי אל הווחב
."ךשמיי ירוביצה קבאמה

,קבאמה הטמ שאר ,יאפפ רינ
לכב םוצע גשיהב רבודמ" :םכסמ
לכ דגנכ קבאמ .הדימ הנק
םיפוגה לכ דגנכ ,םייוכיסה
אל ןיידע ינא םלוא .םילודגה
ףוס .םייתסה קבאמהש ענכושמ
."קתעות הווחהשכ היהי קבאמה
וז החלצה" :הלועפה דעו לש רסמ
ותעדב שוחנה רוביצ יכ החיכומ
םיריבכ םיגשיה גישהל לוכי
."יטרקומדו יקוח ירוביצ קבאמב


תולילג יפ

זגה תווח תקתעה :קבאמה תרטמ
.תולילג יפ

.ןורשה תמר יבשות :םיקבאנה

לירפא :קבאמה תליחת ךיראת
.'98

2002 סראמב 14-ב :גשיהה
יפ :ץ"גבב העידומ הנידמה
השולש ךותב הנופי תולילג
.םישדוחלש ףוסמ םקוה םישימחה תונשב
שולש תטילשב) תולילג יפ תרבח
,לונוס :תוקיתווה קלדה תורבח
איה ףוסמה תרטמ .(קלדו זפ
לש הקולחו ןוסחא ינקתמ תריצי
םתואב .םהינימל קלד ירצומ
:ילאדיא םוקימה הארנ םימי
,ביבא לתל הילצרה ןיבש רבדמב
בושייה .םירוגמ יתבמ בר קחרמב
לש הרבעמה היה זא רתויב בורקה
האצמנש ,ןורשה תמרב השרומ
השולש תוחפל לש קחרמב
םתוא לש ביבא לת ;םירטמוליק
לש תינופצה הדגל דע העיגה םימי
תולילג יפ םחתמ .ןוקריה רהנ
יעקרקמ להנימל ובורב ךייש
יפ תרבח .םייטרפ םילעבלו לארשי
תויוכז הנידמהמ הלביק תולילג
50 ךשמל םנוד 167 לש הריכח
תודעוימ תויוכזה רשאכ ,םינש
.תויקסעה תויוליעפל קרו ךא
זגה תורבחל ורכחוה םנוד 113
תליחתל דע .זגארשימאו זג-זפ
תולילג יפב ונסחוא ,קבאמה
הבועמ יממחפ זג ןוט 2,000-כ
תמוצבש רתאב .(לושיב זג)
םויה תומייק הילצרהב תולילג
תחאה ,לושיב זג לש תווח יתש
יינשהו זג-זפ תרבח לש


.זגארשימא תרבח לש ה

יפ זגה תווח תקתעהל קבאמה
,דחא שיא לש קבאממ לחה תולילג
ררגש ,ןורשה תמרמ לכירדא
לתו ןורשה יבשותמ םיפלא וירחא
דוגינב ,הזה קבאמבש אלא .ביבא
התייהו שי ,םירחא םיקבאמל
תויושרה) םימרוגה לכ ןיב המכסה
תוכיאל דרשמה ,תוימוקמה
שי יכ ,(תויתשתה דרשמו הביבסה
.זגה תווח תא ,רהמו ,קיתעהל
.התוא ריבעהל ןאל איה היעבה
ויפל ,שיגרה ינוחטיבה בצמה
תולועפ וטקניי םאש ששח םייק
שחרתי ,תולילג יפ םחתמב רורט
תא בייח - דואמ לודג ןוסא
הטלחה לבקל םיטילחמה םימרוגה
תורמל ,ךכו .ידימ ןפואב
םימיב ,תויטרקורויבו םיבוכיע
יפ .יפוס ןפואב קבאמה חלצ הלא
השולש ךותב הנופי תולילג
:הז תא ושע םה הככ .םישדוח

לכירדאה לש וידיל :'98 לירפא
ןורשה תמר בשות ,ןייטשטב ורדפ
תייריעב הביבסה תוכיא לכירדאו
עיבצמש ךמסמ עיגמ ,הדוהי רוא
תווחב תורקל לולעש ןוסא לע
הלוע וידיל עיגמה רמוחהמ .זגה
לש הרקמב ןוכיסה סוידר יכ
יצח ןיב ענ זגה תווח ץוציפ
הזכ סוידרב .רטמוליקל רטמוליק
יבשות לכב העיגפ תנכס תמייק
ןורשה תמר ,ביבא לת ןופצ
רתאל ךומס םינכושה הילצרהו
קבאמל אצוי ןייטשטב .זגה
לכל םיבתכמ חלוש אוה :ירוביצ
ולרה םייתלשממה םידרשמה


.הנכסה רבדב ריהזמו םייטנו
לע םיבשות םיתחמ אוה ,ףסונב
םישדוח רפסמ רובעכ .המוצע
יבשות 10,000 המוצעה לע םימתוח
.הביבסהו ןורשה תמר

,ןייטשטב :'99 רבמבונב 1
,הידעס לאומש ר"ד ד"וע תועצמאב
רתוע ,ןורשה תמר בשות אוה םג
יפ תרבח ,הלשממה דגנכ ץ"גבל
זג-זפ תורבח דגנ ןכו תולילג
.ןקתמה תא תוליעפמה זגארשימאו
תא רוגסל השירד תמשרנ הריתעב
.הביבסל ןכוסמ ותויה לשב רתאה
,הריתעב שרוד הידעס ד"וע
עודמ וקמני תורבחהו הנידמהש
םיקתעומ םניא תולילג יפ ינקתמ
שבגל הנידמל הרומ ץ"גב .םמוקממ
תוינידמ 2001 ראורבפל דע
יפ ינקתמ דיתע יבגל תיפוס
.תולילג

הלשממה ידרשמ :'99 רבמצד
רתא יכ הנקסמל םיעיגמ םינושה
הלשממהו ,ןכוסמ תולילג יפ
רתאה תא ריבעהל הטלחה תלבקמ
2000. תנש ףוסל דע רחא םוקמל
ןיב תועד יקוליח םימשרנ ,םלוא
שרודש ,הביבסה תוכיאל דרשמה
ןיבל ,תידימ רתאה תא רוגסל
תא תוחדל שרודש ,תויתשתה דרשמ
.תופולח תנכהל דע רתאה תריגס
ביבא לתב םולשה טפשמה תיב
תא איפקמה ינמז וצ איצומ
.רתאה תא תידימ רוגסל הנווכה
תשירדל טפשמה תיב הנענ ,ךכב
,זגארשימא תשירדלו זג-זפ
לש שרפהב תודרפנ תושקב ושיגהש
.םייעובש

הלשממה ידרשמ 2000: ינוי


ןיב .םייפולח םירתא רחא םישפחמ
:קרפה לע םילועש תונויערה
הווחב ןוסחאה חפנ תלדגה
ןקתמב שומישה תרבגה ,ןולקשאב
םינקתמ תמקה ןכו אתא תירקב
היישעתה רוזאב ,שיכלב םינטק
ןיעידומ לבחב ,הרמת רפכב ,רמז
.שלושמבו

םע דחי ,םירש תדעו 2000: ילוי
םעטמ הנוממה ,ןומר םייח רשה
,זגה תווח תקתעה לע הלשממה
תווח קתעות היפל הטלחה תלבקמ
םירתא השולשל תולילג יפ זגה
,(ן"דפש) ןויצל ןושאר :םיידיתע
תייריע שאר .ןולקשאו דודשא
,ןצינ ריאמ ,ןויצל ןושאר
ךמות אוה יכ הלחתהב עידומ
לש הצפהה רוזאש יאנתב הטלחהב
התוירחאו הטופיש תחת היהי זגה
םלוא ,ןויצל ןושאר תייריע לש
אוה וריע יבשות לש ץחל תובקעב
.תועובש רפסמ רובעכ וב רזוח

הנופ ןומר רשה 2000: ילויב 24
דרשמב ןונכתה להנימ שארל
שקבמו ,יקסב'צר הניד ,םינפה
תווח תקתעהל םיכילהה תא איפקהל
,הלשממה שאר לש ובושל דע זגה
.דיוויד פמקמ ,קרב דוהא

,רצואה רש 2000: טסוגואב 9
שיגמ ,טחוש (הגייב) םהרבא
תונקת תסנכה לש הלכלכה תדעוול
תומכ תא ןיטקהל תורבחל תורומה
וב דעומל דע תונסחאמ ןהש זגה
הטילחמ הדעווה .רתאה רגסיי
זגה תויומכ תא ליבגהל
ןוט 2,500-מ רתאב תונסחואמה
1,6-לו ףרוחב ןוט 1,800-ל


.ץיקב ןוט 00

תורמל 2000: טסוגואב 10
,זגה תומכ תא דירוהל הטלחהה
,הביבסה תוכיאל הרשה העידומ
הנשה ףוסל דע :קיציא הילד
.תיפוס הנחתה רגסית

לש בכרהב 2000: טסוגואב 13
קחצי ,ןיול המלש) םיטפוש השולש
עבוק (שינייב תירודו רימז
קרב הלשממה שאר לע יכ ץ"גב
יפ רתא תרבעה ןיינעב עירכהל
.תולילג

תולילג יפ תרבח 2001: יאמ
הטלחהה דגנכ ץ"גבל תרתוע
הנשל ינמז קסע ןוישיר קינעהל
הנממ ושרדנש םיפסונ םיאנת ןכו
ןעטנ הריתעב .ןוסחאה יפוא יבגל
םינתינ םניא םיאנתה תיברמ יכ
םקלחו ,ישעמ םושייל ללכ
תויפסכ תואצוהל התוא םיבייחמ
.םילקש יפלא תואמב

וצ איצומ ץ"גב 2001: ינויב 20
תויושרל הרומה יאנת לע
יפ םחתמל תוכומסה תוימוקמה
עודמ םוי 120 ךותב קמנל תולילג
.תידימ רתאה הנופי אל

,תויתשתה רש 2001: ילוי
לביק יכ עידומ ,ןמרביל רודגיבא
יפמ זגה הנופי היפל הטלחה
םינוש םירתא העבשל תולילג
קוקיזה תיב םחתמ םהיניב ,ץראב
םייעקרק-תת םירתאו דודשאב
קלח .תקרבו ןיעה שאר רוזאב
ןושארב ן"דפשה רוזאל םג רבעוי
יעצמאב עידומ ןמרביל .ןויצל
תווח תא תונפל ןתינ" :תרושקתה
שארש אלא ."הנש ךותב זגה
שארו ,רקליצ יבצ ,דודשא תייריע
,ןולקשא תייריע


רשל םיעידומ ,ןינקעו ינב
קיתעהל םידגנתמ םה יכ תויתשתה
ועידוהו ,םהילא זגה רתאמ קלח
לכסל םיעצמאה לכב וטקני יכ ול
םירעה יתשל םורגתש המזויה תא
.ךיפה יתלב קזנ

תוכיאל רשה 2001: טסוגוא
יכ ןעוט ,יבגנה יחצ ,הביבסה
- ןמרביל רשה רחב הבש הפולחה
- ןויצל ןושארל םילכמה תרבעה
תודגנתה לשב המישי הניא
רש ידי לע הבוגמה םיבשותה
.רזעילא ןב ןימינב ,ןוחטיבה

לש םינפה תדעו 2001: רבמטפס
שדוח ךותבש הטלחה תלבקמ תסנכה
.תולילג יפ זגה תווח רגסית

תתומע 2001: רבוטקואב 15
השיגמ "זגמ הייקנ ןויצל ןושאר"
רשה תטלחה דגנ ץ"גבל הריתע
זגה ירובצמ תא ריבעהל ןמרביל
.ןויצל ןושארב ן"דפשה רוזאל
,הלשממה דגנ םג תינפומ הריתעה
תיצראה ראתמה תינכות דגנ
תיצראה הצעומה דגנ 32, (א"מת)
תייריע דגנ ,היינבלו ןונכתל
זג-זפ תורבח דגנו ןויצל ןושאר
יכ ןעטנ הריתעב .זגארשימאו
תיתשת אלל הלבקתה הטלחהה
תניחב אללו היואר תיתדבוע
רפסמ ומכ םיינכדע םינותנ
תכירע זאמ דואמ לדגש ,םיבשותה
סוידרב יכ ןעטנ הריתעב .א"מתה
רתאהמ םירטמוליק השימח לש
ףלא 100-כ םיררוגתמ דעוימה
.םיבשות

,ץ"גב טפוש 2001: רבוטקואב 17
יאנת לע וצ איצומ ,ןישח לאשימ
שממל הרומה


,םינפה ,תויתשתה ירשלו הל
קמנל ןוחטיבהו הביבסה תוכיא
לטובת אל עודמ םוי 60 ךותב
רתא לש הקתעהל ראתמה תינכות
.ןויצל ןושארל זגה

לקוש ןמרביל רשה 2002: ראוני
יפ ןקתמל הריגס וצ איצוהל
רתא אצמיי םרטב דוע תולילג
תווח תא טולקל לכויש יפולח
יטפשמה ץעויל הנופ ןמרביל .זגה
,ןייטשניבור םיקילא ,הלשממל
ןתינ דציכ תעד תווח לבקל שקבמו
הרקמב וז הטלחה לע ןגהל
.טפשמה תיבל ורתעי זגה תורבחש

ןמרביל רשה 2002: ראוניב 18
שי לירפא שדוחל דע יכ עידומ
זגה ילכמ תא תונפל ותנווכב
.ץראב םינוש םירתאל

תולילג יפ 2002: סראמב 5
דגנכ השיגהש הריתעה תא תכשומ
הצעומהו הביבסה תוכיאל דרשמה
2001. יאמב ןורשה תמר תימוקמה
םידדצהש רחאל תכשמנ הריתעה
.םכסהל ועיגה

העידומ הנידמה 2002: סראמב 17
הנופי תולילג יפ רתא :ץ"גבל
קבאמה םאה .םישדוח השולש ךותב
עדנ ךכל הבושתה תא ?םלשנו םת
.םישדוח השולש דועב קר
םיעוריאה בקע ,םייתניב
,ןמרביל רשה טילחה ,םיינידמה
,תולילג יפ תקתעהב תובר ךמתש
.ותורטפתה תא שיגהל

תא םזיש ןושארה ,ןייטשטב ורדפ
הווקנ" :ץ"גבל הריתעה תשגה
.טלחוהש המ תא השעת הלשממהש
ינא לבא ,חוטב אל לכה ,םייתניב
הה ירחא בקעמב


."תויוחתפת

אבס רפכב הנונראה קבאמ

תייבג תא לטבל :קבאמה תרטמ
תנשמ תיביטקאורטרה הנונראה
.'98

.אבס רפכ יבשות :םיקבאנה

.'98 יהלש :קבאמה תליחת ךיראת

הטילחמ 2000 רבמטפסב :גשיה
םיבויחה :ריעה תצעומ
'98 םינשל םייביטקאורטרה
.ולטובי '99-ובשות ,רפוע ליג :'98 רבמצד
לבקמ ,רפכה ןבדבוד תנוכש
לע העדוה אבס רפכ תייריעמ
יביטקאורטר הנונרא םולשת
,לבקמ אוהש בתכמב .הנשה תליחתמ
לע בושיחבש תולגל עתפומ אוה
ותרידל ופסונ םולשתה שולת יבג
ושרד ,ךכיפל .םיפסונ םירטמ 14
יביטקאורטר םולשת הייריעב ונממ
אל רפוע .םילקש 1,700 ךסב
ןותיעב העדומ םסרפמ אוה :ענכנ
יבשות תא ןימזמו "רפכה לוק"
.תינוריעה היירפסל עיגהל ריעה
הלעמל םיעיגמ ,הברה ותעתפהל
התואב .םימעזנ םיבשות 300-מ
לע תזגורה הרובחה הטילחמ הבישי
28 לולכיש ,הלועפה דעו תמקה
דעו תא החנמה וקה .םיליעפ
קחצי ,הייריעה שארש אוה הלועפה
ןועריג תא םצמצל הסנמ ,דלו
ןוילימ האמ לע דמועש ,הייריעה
.רוביצה ןובשח לע ,םילקש
תומוצע ,תונגפה ןגראמ דעווה
לע ץחלו להק תעד ררועמו
.םיימוקמה םיאקיטילופה

םיתחמ הלועפה דעו 2000: ראוני
לע םימתוח םיישדוח ךשמב .המוצע
עה


.אבס רפכ יבשותמ 3,200 המוצ

תושיגפ םייקמ רפוע 2000: סראמ
הסנמו ריעה תצעומ ירבח םע
בויחה תא לטבל םתוא ענכשל
.יביטקאורטרה

שגפנ הנושארל 2000: לירפאב 30
הטמ םע ,דלו קחצי ,הייריעה שאר
בכעל רפוע שקבמ השיגפב .קבאמה
תמייאמ םהב םילוקיעה תא
.הייריעה

ריעה תצעומ 2000: יאמב 28
תייבג תא איפקהל הטילחמ
ךשמל תיביטקאורטרה הנונראה
הדעו םקות םכלהמבש ,םיישדוח
וז הטלחה .אשונב ןודתש תדחוימ
שיגהש רדסל העצה תובקעב תלבקתמ
.הרבכ ינב הצעומה רבח

ריעה תצעומ 2000: רבמטפסב 6
םיבויחה תא לטבל הטילחמ
'98 םינשל םייביטקאורטרה
היפל ,הטלחה תלבקתמ .'99-ו
קר תיביטקאורטר ולחי םיבויחה
יאנתב תאז 1.1.00,-מ לחה
תנש ףוס דע ומייתסי תודידמהש
.2000

קבאמב ךישמהל וצר קבאמה הטמב
הנונראה לש השדחה הטישה לוטיבל
יביטקאורטרה םולשתה לוטיבו
רבמטפסב ,זא קוידבש אלא ,ללכב
הצקא-לא תדאפיתניא הצרפ 2000,
טילחה ינוחטיבה בצמה תובקעבו
ךישמהל אלש הלועפה דעו
.קבאמב

הטמ שאר ,רפוע ליג תאז תורמל
ןיידע קבאמה יכ ריהבמ ,קבאמה
םעפ תאז" :םלשנ אלו םת אל
קבאמ שיש לארשי תנידמב הנושאר
יוסימ אשונב חילצמש םיבשות לש
ונלש ןורתיה .תושרה דגנ


אלא ,םייתגלפמ ונייה אלש היה
לבא .דחא לכ לש סיכל ונרביד
,האלמ תוירחאב דיגהל לוכי ינא
הייריעה שאר תויהל הצריש ימש
ןושארה יאנתה ,אבס רפכ לש אבה
תמייקה הנונראה תטיש לוטיב אוה
.יביטקאורטרה םולשתה לוטיבו
ימש בייחתנ ,הדעווה ,ונחנא
אל הייריעה שאר תויהל הצריש
םג אלא ,ךכ לע בייחתי קר
."עצבי


הדרפה רדג תמקה

הדרפה תמקה :קבאמה תרטמ
קוריה וקה לובגב תינוחטיב
.םילבחמ תויוננתסה תעינמל

רדג תמקהל תועונתה :םיקבאנה
."ןורשה ןמז"ו הדרפה

.2001 יאמ :קבאמה תליחת ךיראת

לאירא ,הלשממה שאר :גשיהה
המואל םואנב עידומ ,ןורש
םיקהל יתטלחה 21.2.02:-ב
.ץיח ירוזאינוחטיבה בצמב המלסהה תובקעב
ןמז" ןותיע 2001 יאמב אצוי
תלשממל ארוקה ןייפמקב "ןורשה
וז ןיא .הדרפה רדג םיקהל לארשי
הדרפהה אשונש הנושארה םעפה
עבש ךלהמב .ירוביצ ןוידל הלוע
אשונה הלע תונורחאה םינשה
שולש תונושה תולשממב ןוידל
תלשממ ןמזב ,'95 תנשב :םימעפ
השמ ,הרטשמה רש הז היה ,ןיבר
אלא ,ןיינעה תא םזיש ,לחש
,רצואה רש ידי לע תרבקנ ותעצהש
םימעטמ ,טחוש (הגייב) םהרבא
התלע היינשה םעפב ;םיילכלכ
רשה ידי לע '96 תנשב המזויה
.ינלהק רודגיבא ,םינפ ןוחטיבל
םימעטמ הדפרוט העצהה
ידי לע םייגולואדיא-םייטילופ
קחציו םולהי לואש ,ל"דפמה ירש
,תואלקחה רש ידי לעו ,יול
שביג תישילשה םעפב ;ןתיא לאפר
תינכות ,קרב דוהא ,הלשממה שאר
תכרעמב רבכ .'99 תנשב הדרפהל
םש אוה יכ קרב ריהצה תוריחבה
הדרפה רוציל הרטמ ומצעל
לע םיאניתשלפה ןיבל וניניב


אוה תוריחבבש אלא .םכסה ידי
תינכותה לע םינוידהו ,דיספה
לכ תורמל ,תאז לכבו .ואפקוה
,םיילכלכהו םייטילופה םיישקה
:הז תא ושע םה הככ .חלצ קבאמה

אצוי "ןורשה ןמז" 2001: יאמ
לארשי תלשממל תארוקה המוצעב
קוריה וקב הדרפה תורדג םיקהל
.םילבחמ תויוננתסה תעינמל
ינגס ,םירש םיפרטצמ המוצעל
ישנא ,ןורשב םירעה ישאר ,םירש
.םיבר םיחרזאו הימדקא

ןייפמקה תובקעב 2001: יאמב 9
תא ליבוהל ןומר םייח כ"ח טילחמ
.הלשממבו תסנכב ךלהמה

ירבח הנומש 2001: יאמב 20
.המוצעל םיפרטצמ םיפסונ תסנכ
ןפואב לבקתמ המוצעל קוזיח
ץוחה תדעוומ יופצ יתלב
ל"כטמרה עידומ הבש ,ןוחטיבו
בחרמ רוציל שי יכ זפומ לואש
.רדג םקות וזכרמבש הדרפה
רש ריהצמ "ןורשה ןמז"ל ןויארב
:רזעילא ןב ןימינב ,ןוחטיבה
לוכיש יעצמא םוש לסופ אל ינא"
."רדג הז ללכבו קזנה תא םצמצל
,רטכיד יבא ,כ"בשה שאר םג
ענמת רדגה תמקה יכ עידומ
.םדא ייח ןדבוא

ןומר םייח כ"ח 2001: ינויב 6
רדג םיקהל העצה תסנכל שיגמ
רשה הנוע הלשממה םעטמ .הדרפה
תמייקה תואיצמב" :הוונ ינד
רדג םיקהל תורשפא ןיא חטשב
םיקלחש עיצמ התא םא אלא
םיבשותה ףלא 200-מ םירכינ
ויהי ןורמושו הדוהיב םירגש
רדגל ץוחמ


."

"ןורשה ןמז" 2001: ינויב 02
םימותח הילע - המוצעה תא ריבעמ
- ןורשה יבשותמ 3,000-מ הלעמל
רשלו ןוחטיבה רשל ,הלשממה שארל
.ץוחה

ןייפמקה תובקעב 2001: ינוי
ןעמל תירוביצ העונת תמקומ
ד"וע דמוע העונתה שארב .הדרפה
תמייקמ העונתה .ןואיצ ןליא
.םיתמצב האחמ תורצעו םיסנכ

טניבקה 2001: ילויב 25
תינכות תא רשאמ ינוחטיב-ינידמה
אלש הינתה ךות רפתה בחרמ
אלא ,הדרפה תינכותב רבודמ
ירקיע ."רורטב המחלמ" ביכרמב
תוחוכ רובגית :םיללוכ תינכותה
םילושכמ תמקה ,רפתה וקב ל"הצ
רימחמ לופיטו םדא ינבל תורדגו
.(םייקוח יתלב םיהוש) םיח"בשב

ןתיא לאכימ כ"ח 2001: טסוגוא
רדגה תמקהב ךמות דוכילהמ
םיליעפ םע תושיגפ םייקמו
עידומ ןומר םייח כ"ח .דוכילב
העונת םיקהל ןווכתמ אוה יכ
.הדרפהה ןעמל תיתגלפמ-לע

העונת תמקומ 2001: רבמצדב 1
.הדרפה רדג תמקה ןעמל תפסונ
רורד ד"וע דמוע העונתה שארב
.יולה

,הלשממה שאר 2002: ראורבפב 12
המואל םואנב עידומ ,ןורש לאירא
.רדג םע הדרפהל ותינכות לע
לש ןוחטיבה תא ריבגהל ידכ"
ונטלחה ,לארשי תנידמ יחרזא
תגשה םשל ,ץיח ירוזא םיקהל
םייקתהש ןוידב .תינוחטיב הדרפה
ליחתהל ונטלחה בחרומה ןוחבטמב
יסב דימ


תמקהבו ץיחה ירוזא ןומ
םימיוסמ םיקלחב ."םילושכמה
םיליחתמ רבכ ןורשה רוזאב
.הדרפה רדג תיינבב

רדג תמקהל תודובע 2001: ינוי
תב בושייה ביבס תוליחתמ הדרפה
םירטמוליק השימח הכרוא .רפח
ינש לש הבוגל תאשנתמ איהו
.יצחו םירטמ

תודובעה תוליחתמ 2001: ילוי
היליקלק ןיב הדרפה רדג תמקהל
השיש הכרוא .לייא ץוביקל
םיביכרמ הב שיו ,םירטמוליק
ינב רבעמ םיענומה םיינורטקלא
טילחמ תועובש המכ רובעכ .םדא
תודובעה תא קיספהל עצבמה ןלבקה
רדגב ולביח םיאניתשלפש רחאל
.םימעפ שמח

תמוח תמקה םויס 2002: ראורבפ
ןיב תצצוחה ,והילא רינב ןוטב
תסלכואמה םינאוורקה תנוכש
.היליקלק ןיבל םיטנדוטסב הבורב
השולש ההבוגו םירטמ האמ הכרוא
.םירטמ

תחא ר"וי ,ןואיצ ןליא ד"וע
אלו הצורמ ,הדרפהה תועונתמ
:קבאמב ךישמהל חיטבמו ,הצורמ
םיקפוסמ דואמ ונחנא ,לכ םדוק"
הדרפהה רדג ןויערש הדבועהמ
הגיסנו תויולחנתה יוניפ אלל
ידי לע םגו רוביצה ידי לע טלקנ
.תינויערה הניחבב הלשממה שאר
אל ונחנא ,תישעמה הניחבב
ןיידע ןויערהש הדבועהמ םיצורמ
דוע השורדש ונל הארנ .םשוימ אל
םשויי ןויערהש דע הבר הדובע
."לעופב

תעונת ר"וי ,יולה רורד ד"וע
באמה" :היינשה הדרפהה


העדותה תניחבמ חילצה ק
לע עיפשה םג ץחלה ,תירוביצה
לבא .ןוויכ תונשל םיאקיטילופה
ידכ ךישמהל ךירצ ירוביצה ץחלה
תא אצמי אל הדרפהה טקיורפש
."תבכרה טקיורפ םע דחי ומצע


הנומא ןועמ

הנומא ןועמ תרבעה :קבאמה תרטמ
רפכה ןבדבוד תנוכש בלמ
.אבס רפכב תינוליחה

.הנוכשה יבשות :םיקבאנה

.'98 ילוי :קבאמה תליחת

ןועמ רבוע 2001 רבמטפסב :גשיה
תנוכשב .לקדה םחתמל הנומא
לש ןועמ חתפנ רפכה ןבדבוד
.ו"ציואיבה תחא הנוכשב יתדוקנ קבאמ
תא לגדל המשש ריעמ אבס רפכ תא
היה הבש ריעל תונלבוסה ךרע
קומע עסש רצוויהל לולע יכ ששח
.ינוליחל יתדה רוביצה ןיב
הנוכש בלב םקוהש יתד ןועמ
יבשות לש םמעז תא ררוע תינוליח
- שקיע קבאמ רחאלו ,הנוכשה
םידליה לש םבג לע רתיה ןיב
םה - ןועמב םידמולה םינטקה
הנוכשל ןועמה תא זיזהל וחילצה
:תאז ושע םה ךכ .תרחא

הבש םינש 19 ירחא :'98 ילוי
הנבמב הנומא לש ןועמה לעפ
הנבמ םקוי יכ טלחוה ,יערא
תנוכש :רחבנש םוקימה .עבק
התייה הפוקתה .רפכה ןבדבוד
תוריחבה ינפל םירופס םישדוח
סקט ךרענ הנוכשב .תוילפיצינומה
,ןועמ תמקהל הניפ ןבא תחנהל
,הנושארל ,םיבשותה ינפב ףשוחש
ןועמ םיקהל הייריעה תנווכב יכ
תסלכואמ הנוכשה רשאכ ,יתד
.םינוליח םיריעצ תוגוזב הלוכ
םימילו הנוכשה בשות ,רפוע ליג
אשונב קבאמה הטמ ליבומ םג
קבאמל תאצל טילחמ ,הנונראה
ש ימ םע דחיב


שאר ןגסכ ןמז ותואב ןהיכ
יותיע .אולימ לארשי ,הייריעה
םירופס םישדוח ,קבאמה תליחת
תא הנוכשל ליבומ ,תוריחבה ינפל
קבאמה .םיימוקמה םיאקיטילופה
דע ךפוה ןועמה לש ויפוא לע
םייתד ןיב קבאמל הרהמ
םשרנ ערקה לש ואיש .םינוליחל
םע ,קבאמה תליחת רחאל רצק ןמז
רויצ עיפומ ובש זורכ לש ותצפה
בותיכה ודילו םייתד םידלי לש
."םינטק םהשכ םתוא לסחל ךירצ"
די בתכב והשימ ףיסומ רחא זורכב
:הנוכשה דעו לש לוקוטורפ לע
."םילבחמ סיסב םקומ ןאכ"
תרטשמל הנולת שיגמ אולימ לארשי
,םיבשותה ץחל תובקעב .אבס רפכ
םע דחי ,ריעה תלהנהב םילקוש
לע בושחל ,ת"מענ ןוגרא
ויהיש םייתריצי תונורתפ
תחא .םידדצה לכ לע םילבוקמ
איה קרפה לע הלועש תויורשפאה
לע להוני רפכה ןבדבודב ןועמהש
הרומתב ןתיתש ,ת"מענ ידי
בוחרב דחאה :םינבמ ינש הנומאל
הובג זוכיר וב שיש ,יבצ תריט
ינשהו ,תיתד הייסולכוא לש
.לילגה בוחרב

ץחלה תורמל :'99 רבמטפסב 1
הנומא ןועמ חתפנ ,ירוביצה
אל םיבשותה .רפכה ןבדבודב
םיכורא םישדוח ךשמבו ,םיענכנ
,דלו קחצי ,הייריעה שאר להנמ
.ו"ציוו הנומא יגיצנ םע מ"ומ

אבס רפכ תייריע :'99 רבמצד
רפכה ןבדבוד תנוכשב יכ הטילחמ
מ וליאו ,ו"ציו ןועמ לעפי


,לקדה םחתמל רובעי הנומא ןוע
לש תולעב שדח ןועמ םקוי םש
לע ןמומיו םילקש ינוילימ 1.5
םלחבש אלא .ןוכישה דרשמ ידי
אל השדחה הנוכשב םג :םלחב ומכ
יבשותו ,יתדה ןועמה תא וצר
תעיס ר"וי םע דחי ,לקדה םחתמ
ןומייס ר"ד ,אבס רפכב יוניש
הביסה .קבאמל םיאצוי ,ןמדלוג
בייחת ןועמה תמקה :תימשרה
םיצע לש םימנוד ינש לש הריקע
תונביהל ןנכותמ הילעש השרוחב
יסוי כ"ח םיפרטצמ קבאמל .ןועמה
תוכיאל דרשמה ל"כנמו יקצירפ
.ןרוג קחצי ,הביבסה

תסנכה תיבב 2000: ינויב 24
,ןייד השמ בוחרב "ארזע תיב"
ץפומ ,לקדה םחתמ דיל אצמנה
,ונא" :בתכנ ובש הרהזא בתכמ
םיעידומ ,לקדה תנוכש יבשות
תריצעל ולעפת אל םא יכ תאזב
םכייח ,הנומא ןועמ לש ותיינב
."םילבסנ יתלבל וכפהיי רוזאב
הנולת ושיגה תסנכה תיב יגיצנ
.הרטשמל

תאילמ 2000: טסוגואב 19
הטילחמ היינבלו ןונכתל הדעווה
ינש לש חטש לע ןועמה תא םיקהל
הליחתמ אבס רפכ תייריע ,םימנוד
קבאמה לבקמ הז בלשמ .תודובעב
ר"ד :תינפת לקדה יבשות לש
,קבאמה תא ליבומה ,ןמדלוג
תודגנתה ול ןיא יכ ריהצמ
יוניש תעיס ךא ,ןועמה תיינבל
.יתד ןועמ תחיתפל תדגנתמ

לש םיפסכה תדעו 2001: סראמב 7
ןועמ :תיפוס הטילחמ הייריעה
ומא


ןועמ ,לקדה םחתמב םוקי םוק הנ
ןבדבוד תנוכשב חתפיי ו"ציו
םירתוע וז הטלחה תובקעב .רפכה
תעיס םע דחי ,לקדה םחתמ יבשות
.ץ"גבל ,יוניש

תא החוד ץ"גב 2001: רבמטפסב 4
ןבדבוד תנוכשב :םתוחו הריתעה
ידי לע ןועמה להוני רפכה
ןועמה תא להנת הנומא .ו"ציו
.לקדה םחתמב

:םכסמ ,קבאמה ליבומ ,רפוע ליג
.וחצינ םלוכ ,ונלש קבאמב"
היה רפכה ןבדבודב קבאמה
ןורתפ תתל חילצהש ץראב ןושארה
אלא תחא הייסולכואל קר אל
הייסולכואל ןורתפל םג גואדל
ונצחלש הלא ונחנא .תיתרוסמה
הנבמ ונבי הנומאל יכ ונגאדו
דיל שדח ןועמ הלביק הנומא .שדח
תסלכואמ הבורבש ,ב"השמ תנוכש
ונחנאו ,םייתרוסמ תוגוזב
ךרואל .ו"ציו לש ןועמ ונלביק
אל ונחנאש ונשגדה קבאמה לכ
."םייתד יטנא

לכימ הפתתשה הבתכה תנכהב *
ןהכףדה שארל

רבחל חלש

הספדה
הילאוטקא 
עובש ףוס יפסומ 
םייעובש םיפסומ